Podmienky ochrany osobných údajov v spoločnosti BGA group, s.r.o.

Spoločnosť BGA group, s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a následne zákonom, ktorý tento zákon v zmysle citovaného nariadenia nahradí, ďalej v súlade so zákonom č. 480/2004 Z. , 

o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách a o zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť BGA group, s.r.o., poskytujúca zasielateľské služby, vystupuje pri práci s dátami ako správca osobných údajov, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov a súčasne je spracovateľom osobných údajov, nie je nutné uzatvárať Zmluvu o spracovaní osobných údajov.

 

Kontaktné údaje správcu:

 

Zelný trh 293/10, Brno - mesto, 602 00 Brno

Emailová adresa: info@balikdozahranicia.sk

Telefónny kontakt: (+421) 948 450 318

 

Pre poskytnutie služby v rámci objednávky je BGA group, s.r.o. oprávnená spracovať osobné údaje zákazníka alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej zákazníkom pri registrácii. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre plnenie zmluvy so subjektom.

 


Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré sú nám poskytnuté pre splnenie objednávky.

 

 

Vymedzenie základných pojmov podľa GDPR

 

Čo je GDPR - anglicky General Data Protection Regulation čiže všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež GDPR), je nový právny predpis EÚ, ktorým je zavádzaná európska reforma ochrany osobných údajov. V celej EÚ nadobúda účinnosť 25. mája 2018, je priamo záväzné a má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Subjekt údajov - akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba - nositeľ osobných údajov.

Správca údajov - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Príjemca údajov - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté. Ak príjemca údaje ďalej o svojej vôli spracováva, stáva sa ďalším správcom, ale to je z pohľadu pôvodného správcu

irelevantné. Príjemcom však nie je orgán verejnej moci, ktorý údaje môže získavať v rámci svojej činnosti.

 Osobné údaje - všetky informácie o dotknutej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentálnou, ekonomickou, kultúrnou alebo spoločenskou identitou tejto fyzickej osoby.

Spracovanie - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie,

zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

 

 

Spracovávané osobné údaje

 

Medzi údaje, ktoré spracovávame patria:

osobné údaje, ktoré nám umožňujú Vás kontaktovať, inými slovami teda kontaktné údaje: emailová adresa, telefónne číslo, adresa vyzdvihnutie a doručenie, fakturačná adresa,

identifikačné údaje - meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, v prípade podnikateľov IČO a DIČ,

údaje o objednanej službe, obsahujúce údaje a prepravovanej zásielke, ktoré ste u nás objednali, spôsob platby vrátane bankového účtu alebo detailov platobnej karty a údaje o reklamáciách,

údaje spojené s využitím call centra (najmä nahrávky hovorov),

údaje o vašom správaní na webe ako je IP adresa, identifikácia zariadení a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií (používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie).

 


Účely spracovania osobných údajov

 

Pri objednávke je vyžadované zadanie osobných údajov, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt).

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky zákazníka (tj. Subjektu údajov); prípadne reklamačného konania a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom. Účelom spracovania pre údaje spojené s využitím call centra je vybavenie požiadaviek či reklamácií zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnením ZMLUVY podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, Plnením právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem správcov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v ochrane vlastných nárokov spojených so zmluvným vzťahom.

 

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Správca ukladá osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Na účely plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a najmä z platných právnych predpisov osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

Na účely vybavenia otázok a reklamácií prostredníctvom call centra bude správca uchovávať nahrávky hovoru len po dobu nutnú na vybavenie reklamácie či dopytu, najdlhšie však po dobu trvania vzájomného zmluvného vzťahu či reklamačného konania.

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR spôsobom, ktorý zaručuje náležitú bezpečnosť a dôvernosť týchto údajov, okrem iného za účelom zabránenia neoprávnenému prístupu k osobným údajom a k zariadeniam používaným na ich spracovanie alebo ich neoprávnenému použitiu. Zabezpečenie spracovania osobných údajov je vykonávané v súlade s čl. 32 GDPR.

 


Príjemcovia osobných údajov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

 

Príjemcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje správcom poskytnuté.

BGA group, s.r.o. odovzdáva dané údaje príjemcom, ktorí sú súčasťou plnenia služby pre zákazníka, sú uvedení na webových stránkach, a to najmä zmluvní dopravcovia podieľajúci sa na realizácii prepravy zásielok, ich pobočky a franšízy. Objednávkou služby v našej spoločnosti súčasne súhlasíte aj s poskytnutím vašich osobných údajov v tomto bode uvedeným príjemcom.

 

Ďalej potom títo príjemcovia:

  • prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry,
  • príjemcovi osobných údajov, ktorí zabezpečujú realizáciu platieb na základe zmluvy, služby prevádzkovanie webové aplikácie a ďalšie služby v súvislosti s činnosťou spoločnosti,
  • IT spoločnosti, advokáti, daňoví poradcovia.

 

Zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov, ktoré využívame:

UNITED PARCEL SERVICE SLOVAKIA,

TNT Express N. V., FedEx

TOPTRANS EU,

DPD, PPL CZ s.r.o.,

GoPay s.r.o., a.s.,

Facebook,

Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk),

 

Vodafone Czech Republic a.s., ktorá zabezpečuje služby call centra, pričom podmienky poskytovania služby, vrátane informácií o tom, ako daná spoločnosť spracováva údaje sú uvedené tu.

Seznam.cz, a.s., prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 


Odovzdanie osobných údajov do zahraničia

 

V prípade, že zákazník objedná prepravu s miestom doručenia v zahraničí, je prenos osobných údajov do zahraničia nevyhnutný pre splnenie objednanej služby.

Osobné údaje sú odovzdávané tiež oprávneným prepravným spoločnostiam a colným orgánom na účely colného konania, v krajine určenej zákazníkom.

ShipEx Logistic s.r.o. môže byť nútená odovzdať vaše informácie miestnym alebo zahraničným orgánom štátnej moci, aby vyhovela platným právnym predpisom alebo v záujme doručenia vašej zásielky na miesto určenia. Upozorňujeme, že cudzie krajiny nemusia uplatňovať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, kde ste informácie pôvodne poskytli.

Ak je miestom doručenia krajina mimo územia EÚ, súhlasíte s odovzdaním osobných údajov spracovateľovi so sídlom mimo územia EÚ.

 

 

Práva dotknutej osoby

 

Požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.

Na opravu, resp. doplnenie - subjekt údajov má podľa čl. 16 GDPR právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Prehlasujeme, že údaje sú spracovávané korektne a zhromažďovať na určité a legitímne účely a zároveň spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu a bez výhrad prijímate a súhlasíte s použitím svojich osobných údajov na účely plnenia nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom.

Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na info@balikdozahranicia.sk

 

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich vydania, tj. 25. 01. 2021

 

 

 

 

PÔVODNÉ ZNENIE

Spoločnosť BGA group, sro postupuje pri spracovaní osobných údajov najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a následne zákonom, ktorý tento zákon v zmysle citovaného nariadenia nahradí, ďalej v súlade so zákonom č . 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zákonom č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách ao zmene niektorých zákonov (zákon o elektronických komunikáciách), v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť BGA group, s.r.o, poskytujúca zasielateľské služby, vystupuje pri práci s dátami ako správca osobných údajov, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov a súčasne je spracovateľom osobných údajov, nie je nutné uzatvárať Zmluvu o spracovanie osobných údajov.

 

Kontaktné údaje správce:

Zelný trh 293/10,
602 00 Brno
Emailová adresa: info@balikdozahranica.sk 
Telefónny kontakt: (+421) 948 450 318

 

Pre poskytnutie služby v rámci objednávky je BGA group, s.r.o oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníka alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej zákazníkom pri registrácii. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre plnenie zmluvy so subjektom.

 

Úvod

Tieto zásady ochrany osobných údajov informujú subjekt údajov o spracovaní osobných údajov, ktoré sú nám poskytnuté pre splnenie objednávky.

 

Vymedzenie základných pojmov podľa GDPR

Čo je GDPR - anglicky General Data Protection Regulation čiže všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, celým názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež GDPR), je nový právny predpis EÚ, ktorým je zavádzaná európska reforma ochrany osobných údajov. V celej EÚ nadobúda účinnosť 25. mája 2018, je priamo záväzné a má prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Subjekt údajov - akákoľvek identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba - nositeľ osobných údajov.

Správca údajov - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Príjemca údajov - fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté. Ak príjemca údaje ďalej o svojej vôli spracováva, stáva sa ďalším správcom, ale to je z pohľadu pôvodného správcu irelevantné. Príjemcom však nie je orgán verejnej moci, ktorý údaje môže získavať v rámci svojej činnosti.

Osobné údaje - všetky informácie o dotknutej osobe, ktorý možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovanie - akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktorý je vykonávaný pomocou automatizovanými alebo postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

 

Spracovávané osobné údaje

Medzi údaje, ktoré spracovávame patria:

osobné údaje, ktoré nám umožňujú Vás kontaktovať, inými slovami teda kontaktné údaje: e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa vyzdvihnutie a doručenie, fakturačná adresa,

identifikačné údaje - meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, v prípade podnikateľov IČO a DIČ,

údaje o objednanej službe, obsahujúci údaje a prepravovanej zásielke, ktoré ste u nás objednali, spôsob platby vrátane bankového účtu alebo detailov platobnej karty a údaje o reklamáciách,

údaje spojené s využitím call centra,

údaje o vašom správaní na webe, ako je IP adresa, identifikácia zariadení a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií (používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie).

 

Účely spracovania osobných údajov

Pri objednávke je vyžadované zadanie osobných údajov, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, telefónny kontakt).

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenia objednávky zákazníka (tj. Subjektu údajov), prípadne reklamačného konania a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Správca ukladá osobné údaje zákazníka po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Na účely plnenia právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a najmä z platných právnych predpisov osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s GDPR spôsobom, ktorý zaručuje náležitú bezpečnosť a dôvernosť týchto údajov, okrem iného za účelom zabránenia neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému k ich spracovaniu alebo ich neoprávnenému použitiu. Zabezpečenie spracovanie osobných údajov je vykonávané v súlade s čl. 32 GDPR.

 

Príjemcovia osobných údajov, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Príjemcom osobných údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje správcom poskytnuté.

BGA group, s.r.o odovzdáva dané údaje príjemcom, ktorí sú súčasťou plnenia služby pre zákazníka, sú uvedení na webových stránkach, a to najmä zmluvný dopravcovia podieľajúci sa na realizácii prepravy zásielok, ich pobočky a franšízy. Objednávkou služby v našej spoločnosti súčasne súhlasíte aj s poskytnutím vašich osobných údajov v tomto bode uvedeným príjemcom.

Ďalej potom títo príjemcovia:

prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry,

príjemcovi osobných údajov, ktorí zabezpečujú realizáciu platieb na základe zmluvy, služby prevádzkovanie webové aplikácie a ďalšie služby v súvislosti s činnosťou spoločnosti,

IT spoločnosti, advokáti, daňoví poradcovia.

Zoznam konkrétnych príjemcov osobných údajov, ktoré využívame:

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC,
TNT Express N. V., FedEx, 
TOPTRANS EU, 
DPD, PPL CZ s.r.o., 
GOPAY s.r.o, a.s., 
Facebook,  
Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), 
Seznam.cz, a.s., prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 

Odovzdanie osobných údajov do zahraničia

V prípade, že zákazník objedná prepravu s miestom doručenia v zahraničí, je prenos osobných údajov do zahraničia nevyhnutné pre splnenie objednané služby.

Osobné údaje sú odovzdávané tiež oprávneným prepravným spoločnostiam a colným orgánom na účely colného konania, v krajine určené zákazníkom.

BGA group, s.r.o môže byť nútená odovzdať vaše informácie miestnym alebo zahraničným orgánom štátnej moci, aby vyhovela platným právnym predpisom alebo v záujme doručenia vašej zásielky na miesto určenia. Upozorňujeme, že cudzie krajiny nemusia uplatňovať rovnaké zákony na ochranu údajov ako krajina, kde ste informácie pôvodne poskytli.

Ak je miestom doručenie krajiny mimo územia EÚ, súhlasíte s odovzdaním osobných údajov spracovateľovi so sídlom mimo územia EÚ.

 

Práva dotknutej osoby

Požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.

Na opravu, resp. doplnenie - subjekt údajov má podľa čl. 16 GDPR právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Na obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), ac) až f) GDPR. Ďalej má právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

Prehlasujeme, že údaje sú spracovávané korektne a zhromažďovať na určité a legitímne účely a zároveň spracúvať spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním.

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/a s podmienkami ochrany osobných údajov, a že je v celom rozsahu a bez výhrad prijímate a súhlasíte s použitím svojich osobných údajov na účely plnenia nevyhnutné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi komisionárom a komitentom.

Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na info@balikdozahranicia.sk.

 

Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich vydania, tj. 25. 05. 2018.