Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BGA group, s.r.o. so sídlom Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČO: 27735354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod sp. zn. C 55544.

 

 

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť zasielateľskej zmluvy, ktorou sa Zasielateľ zaväzuje obstarať pre Príkazcu prepravu zásielky, prípadne obstarať alebo vykonať úkony s prepravou súvisiace a Príkazca sa zaväzuje za to zaplatiť dohodnutú odmenu - cenu zasielateľských služieb. VOP záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi Zasielateľom a Príkazcom pri obstaraní prepravy zásielok.

 

 

I.2. Príkazca prehlasuje, že sa pred uzavretím zasielateľskej zmluvy zoznámil s obsahom týchto VOP, že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

 

I.3. BGA group je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.balikdozahranicia.sk

 

 

II. Vymedzenie základných pojmov

II.1. Zasielateľ - obchodná spoločnosť BGA group, s.r.o. so sídlom Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČO: 27735354, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne pod sp. zn. C 55544 (ďalej len "BGA group" či "Zasielateľ").

 

II.2. Medzizasielateľ - osoba, ktorú Zasielateľ užil na obstaranie prepravy.

 

II.3. Príkazca - subjekt, ktorý uzatvoril s BGA group Zasielateľskú zmluvu, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou vecí. Počas prepravy zásielok bude BGA group považovať za platné iba inštrukcie, ktoré dostane od Príkazcu.

 

II.4. Odosielateľ - subjekt, ktorý je na zásielke označený ako "odosielateľ".

 

II.5. Príjemca - subjekt, ktorý je na zásielke označený ako "Príjemca" a ktorý má zásielku prijať.

 

II.6. Zásielka - zásielkou sa rozumie vec, balík čí viac balíkov, ktoré Zasielateľ alebo Medzizasielateľ prevzal k poskytnutiu služby podľa Zasielateľskej zmluvy, prípadne iné zmluvy súvisiace s prepravou vecí, uzatvorenej medzi príkazcom a BGA group, a ktorá je / sú opatrené / prepravným štítkom ( ďalej tiež ako "zásielka").

 

II.7. Listová zásielka - zásielka v obálke UPS Envelope s hmotnosťou do 0,5 kg.

 

II.8. Prepravný štítok - štítok umiestnený na hornej a najväčšej strane zásielky, ktorý slúži na identifikáciu Odosielateľa, Príjemcu a adresy doručenia zásielky. Prepravný štítok obsahuje čiarový kód.

 

II.9. Dobierka - doručenie zásielky príjemcovi je podmienené zaplatením špecifikovanej sumy (ďalej len "dobierková čiastka"). Dobierkovú čiastku inkasuje pre Príkazcu osoba spravujúca doručenie zásielky (zásielky prepravované v rámci tejto služby ďalej tiež len "dobierkovej zásielky"). Dobierkovú sumu možno zaplatiť aj prostredníctvom platobnej karty.

 

II.10. Maximálna hmotnosť zásielky k odbaveniu je podľa zvoleného prepravcu. Do hmotnosti sa započítava aj obal.

 

II.11. Doplnková služba - všetky služby poskytnuté nad rámec "jednoduchej prepravy" zásielky.

 

II.12. Servis Balikdozahranicia.sk - špeciálny softvér slúžiaci k zaznamenávaniu dát týkajúcich sa obsahu, hmotnosti, rozmerov, hodnoty zásielok i tele-adresných údajov do transakčného systému. Na základe spomínaných údajov transakčný systém vypočítava cenu zasielateľských služieb.

 

II.13. P. O. BOX - uzamykateľná poštová schránka umiestnená na pošte.

 

 

III. Objednanie služieb

III.1. Zasielateľ sa zaväzuje poskytnúť Príkazcovi prepravu prostredníctvom zvoleného Medzizasielateľa. Objednávku je možné vykonať prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na adrese https://www.balikdozahranicia.sk/client/packages/create. Objednaním prepravy Príkazca potvrdzuje, že sa zoznámil s prepravnými podmienkami konkrétneho Medzizasielateľa. V prípade rozporu majú prednosť tieto VOP.

 

III.2. Príkazca je povinný v objednávkovom formulári uviesť údaje o zásielke, termín vyzdvihnutia zásielky, informáciu, či chce zásielku poistiť, kontaktné údaje príkazcu, informácie o Odosielateľovi a Príjemcovi a spôsob platby.

 

III.3. Príkazca je povinný v objednávkovom formulári uvádzať presné a pravdivé údaje, pričom nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú uvedením nepresných alebo nepravdivých údajov v objednávkovom formulári.

 

III.4. Odoslaním objednávkového formulára a uhradením ceny za zasielateľské služby dochádza k uzavretiu zmluvy medzi Zasielateľom a Príkazcom.

 

III.5. Príkazca prehlasuje a bol oboznámený s tým, že Zasielateľ nikdy nebude vykonávať zasielateľstva vlastnou prepravou a vždy bude využívať služby Medzizasielateľa. Z tohto dôvodu berie Príkazca na vedomie, že Zasielateľ nemá možnosť prezrieť zásielku, skontrolovať a prípadne vyhodnotiť nesprávne informácie uvedené v objednávke a nenesie teda zodpovednosť za škodu spôsobenú uvedením týchto nesprávnych informácií.

 

 

 

IV. Povinnosti Zasielateľa

IV.1. Zasielateľ zabezpečuje, že Príkazca môže vykonať objednávku prepravy prostredníctvom objednávkového formulára 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky prepravy doručené Zasielateľovi po 13. hodine, cez víkend, v dňoch pracovného pokoja a v dňoch, na ktoré dopadajú štátom uznávané štátne sviatky, sa považujú za prijaté v nasledujúci pracovný deň.

 

IV.2. Zasielateľ je povinný zabezpečiť prepravu u Medzizasielateľa vybraného Príkazcom. V prípade, že zvolený Medzizasielateľ oznámi Zasielateľovi, že nemôže vykonať prepravu zásielky, či sa vyskytne problém, ktorý znemožní prepravu vybraným Medzizasielateľom, je Zasielateľ povinný túto informáciu oznámiť Príkazcovi. Zasielateľ bude Príkazcu následne informovať o vyriešení vzniknutej situácie individuálne.

 

 

V. Povinnosti Príkazcu

V.1. Príkazca je povinný zabezpečiť, že zásielka bude označená prepravným štítkom.

 

V.2. Prepravná štítok obsahuje najmenej informácie o Príjemcovi - meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby Príjemcu, presnú adresu doručenia vrátane PSČ a telefónneho spojenia a identifikáciu osoby oprávnenej zásielku za Príjemcu alebo menom Príjemcu prijať.

 

V.3. Príkazca berie na vedomie, že Zasielateľ neskúma, či PSČ, vyznačené na prepravnom štítku je v súlade s názvom miesta doručenia a uvedenie nesprávneho PSČ môže viesť k nedoručeniu zásielky. Príkazca je zodpovedný za správne vyznačenie informácií na prepravnom štítku.

 

V.3. Príkazca je povinný zabezpečiť, že údaje uvedené na prepravnom štítku, odpovedajú skutočnosti.

 

V.4. Príkazca musí zabezpečiť, že na prepravu nebude odovzdaný tovar vylúčený z prepravy podľa čl. XIII. VOP. V prípade porušenia tejto povinnosti, zodpovedá Príkazca za vzniknutú ujmu a Zasielateľ si vyhradzuje právo zásielku v prípade nutnosti rozbaliť podľa čl. X VOP či bez náhrady zlikvidovať, za účelom zamedzenia vzniku škody. Porušenie tejto povinnosti je hrubým porušením VOP a Zasielateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

 

V.5. Príkazca je povinný v prípade cennej zásielky oznámiť Zasielateľovi pred uskutočnením prepravy jej skutočnú hodnotu. Za cennú zásielku sa považuje zásielka alebo vec v hodnote vyššej ako 740 €. Pokiaľ Príkazca neoznámi skutočnú hodnotu zásielky pred vykonaním prepravy, považuje sa za zásielku, ktorej hodnota je nižšia alebo rovná 740 €.

 

V.6. Príkazca je povinný zabezpečiť prijatie zásielky v mieste určenia.

 

V.7. Príkazca je povinný poučiť Príjemcu o tom, že v prípade straty či poškodenia zásielky je povinný bezodkladne vyhotoviť protokol s doručujúcou osobou, ktorý bude obsahovať spôsob a rozsah poškodenia alebo straty. Protokol musí byť čitateľne podpísaný Príjemcom aj doručujúcou osobou.

 

V.8. Príkazca je povinný o prepravných podmienkach i ďalších povinnostiach Príkazcu informovať tretie osoby, ktoré budú odovzdávať či preberať zásielky a zabezpečiť, aby tieto boli dodržané.

 

V.9. Príkazca je povinný uschovať protokol o prevzatí zásielky pre prípadnú reklamáciu.

 

V.10. Príkazca je povinný zabaliť Zásielku tak, aby bola zaistená jej bezpečná preprava aj preprava ďalších zásielok, prepravovaných spoločne so zásielkou príkazcu.

 

V.11. Príkazca je povinný dodržiavať všetky príslušné ustanovenia colných, dovozných a vývozných právnych predpisov, sankcie, embargá, ako aj iné predpisy a priložiť k Zásielke všetky potrebné dokumenty, ktoré môžu byť vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov. Zasielateľ nie je zodpovedný za nesplnenie tejto povinnosti a Príkazca sa zaväzuje uhradiť všetky náklady a škody spôsobené Medzizasielateľovi či Zasielateľovi.

 

 

VI. Zodpovednosť Zasielateľa

VI.1. Zasielateľ zodpovedá pri preprave na území Slovenskej republiky za stratu či poškodenie zásielky maximálne do výšky 90 €.

 

VI.2. V prípade prekročenia dodacej lehoty je Zasielateľ povinný hradiť škodu len do výšky ceny zasielateľských služieb, maximálne však do výšky 90 €.

 

VI.3. Zasielateľ nezodpovedá za druhotné škody, napr. Ušlý zisk či iné následné škody, ktoré vznikli príkazcovi alebo tretím osobám v súvislosti s prepravou zásielky.

 

VI.4. Zasielateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu či stratu prevzatej zásielky, ak preukáže, že bola spôsobená:

 

VI.4.1. Príkazcom, Odosielateľom, Príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

 

VI.4.2. vadou alebo prirodzenou povahou zásielky, vrátane obvyklého úbytku,

 

VI.4.3. neposkytnutím, resp. poskytnutím nesprávnych údajov Príkazcu o obsahu zásielky,

 

VI.4.4. porušením podmienok prepravy podľa VIII. VOP alebo odovzdaním na prepravu tovaru z prepravy vylúčeného,

 

VI.4.5. tým, že bola zásielka nesprávne alebo nejednoznačne adresovaná alebo označená.

 

VI.5. Zasielateľ sa zbaví zodpovednosti za škodu na prevzatej zásielke tiež v tom prípade, ak vzniku škody nemohol zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti obvyklej v danom odvetví.

 

VI.6. Zasielateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú omeškaním s doručením zásielky v dôsledku vyššej moci.

 

VI.7. Zasielateľ zodpovedá za škodu podľa kogentných ustanovení Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), čo je maximálne 8,33 SDR za každý jeden kg zásielky v prípade jej straty či poškodenia. Tento limit nie je platný, ak zásielka bola Zasielateľom zničená či poškodená úmyselne.

 

 

VII. Zodpovednosť Príkazcu

VII.1. Príkazca zodpovedá za škodu, ktorá Zasielateľovi alebo tretím osobám vznikne v dôsledku porušenia povinností Príkazcu podľa Zasielateľskej zmluvy, vrátane týchto VOP či podmienok prepravy jednotlivých Medzizasielateľov, najmä povinnosti poskytnúť Zasielateľovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, ako aj o iných skutočnostiach, potrebných na obstaranie alebo vykonanie prepravy zásielky.

 

VII.2. Za nesplnenie povinností uvedených v čl. V Odosielateľom alebo Príjemcom zodpovedá Príkazca rovnako, ako by zásielku odovzdal na prepravu či prijal sám. Príkazca zodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia čl. V, najmä však v prípade, že na prepravu bude odovzdaný tovar z prepravy vylúčený.

 

VII.3. V prípade, že Príkazca uvedie na zásielke a prepravnom štítku údaje, ktoré sú nepresné alebo zavádzajúce, čím vznikne Zasielateľovi či Medzizasielateľovi problém s doručením zásielky (nevyzdvihnutie zásielky, vrátenie zásielky), je Zasielateľ oprávnený po Príkazcovi požadovať úhradu nákladov súvisiacich s úkonmi, ktoré vzniknú Zasielateľovi či Medzizasielateľovi nad rámec poskytnutých služieb, teda najmä nákladov za vrátenie zásielky, jej uloženie alebo jej opätovné doručenie.

 

 

VIII. Podmienky prepravy

VIII.1. Tovar vylúčený z prepravy v zmysle článku. XIII. VOP môže Zasielateľ či Medzizasielateľ odmietnuť prevziať na prepravu. Príkazca sa zaväzuje, že bude znášať všetky náklady spojené s odmietnutím tohto tovaru, vrátane všetkých nákladov účtovaných Medzizasielateľom.

 

VIII.2. Zasielateľ neposkytuje u žiadnej z ponúkaných služieb garanciu doručenia.

 

VIII.3. V prípade, že si Zasielateľ zvolil "expresný" termín dodania zásielky, nenesie Zasielateľ za splnenie tejto služby zodpovednosť a Príkazca berie na vedomie, že nemá nárok na vrátenie rozdielu ceny medzi "štandardnou" službou a "expresnou" službou.

 

VIII.4. Zásielku možno pripoistiť za poplatok zodpovedajúci 2% z poistnej sumy až do výšky 18 500 €.

 

VIII.5. Pred prijatím zásielky na prepravu je Zasielateľ resp. Medzizasielateľ oprávnený požadovať po Príkazcovi, Odosielateľovi či inej osobe odovzdávajúcej zásielku na prepravu, jej otvorenie za účelom kontroly, či zásielka spĺňa podmienky prepravy, najmä však, či zodpovedá prepravnému štítku a či deklarovaná hmotnosť zodpovedá skutočnej hmotnosti.

 

VIII.6. V prípade zásielky, ktorej preprava vyžaduje zvláštne zaobchádzanie, je Príkazca povinný ju označiť takým spôsobom, z ktorého bude zrejmá požiadavka na osobitné zaobchádzanie, napr. označením zásielky ako "krehké", "Opatrne! Sklo ",

" Vrch / Dno "," neotáčať ", atď. Tieto upozornenia sa na zásielke môžu vyskytovať vo forme viditeľného opisu, alebo vo forme príslušného vytlačeného značenia nalepenom na obale zásielky. V prípade označenia zásielky vzájomne si odporujúcimi označeniami, považuje sa zásielka za takú, ktorá nevyžaduje zvláštne zaobchádzanie.

 

VIII.7. Zo zásielky musia byť odstránené všetky zavádzajúce oznámenia, označenia, adresy, prípadne použité etikety, ktoré nemajú súvislosť s práve začatou prepravou, a zaistené, aby každá zásielka bola opatrená iba jedným dopravným štítkom, a to aj pre prípad, že obal zásielky bude použitý viackrát .

 

VIII.8. V prípade odmietnutia prijatia zásielky Príjemcom je zásielka doručovaná späť Príkazcovi na jeho náklady.

 

VIII.9. Podpísaním protokolu o prevzatí zásielky bez výhrad Príkazcu, či ním poverená osoba potvrdzuje, že preprava bola vykonaná riadne a nemá voči nej žiadne výhrady.

 

VIII.10. Zasielateľ si vyhradzuje právo prepočítať cenu zasielateľských služieb v prípade chybne uvedených údajov v objednávke alebo v prepravnom štítku.

 

VIII.11. Pri medzinárodných zásielkach si Zasielateľ vyhradzuje právo na úpravu ceny zasielateľských služieb v prípade vzniku dodatočných nákladov spojených napríklad s colnými službami, doručením do odľahlých oblastí, skladovaním zásielky v termináli, medziskladoch a pod.

 

IX. Informácie o spracovaní osobných údajov

 

IX.1. Informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné v samostatnom dokumente.

 

 

 

X. Otvorenie zásielky

X.1. Zasielateľ či Medzizasielateľ je oprávnený otvoriť zásielku v prípade, že:

 

X.1.1. zásielku nemožno doručiť ani ju nemožno vrátiť alebo nemá byť podľa zmluvy vrátená,

 

X.1.2. je dôvodné podozrenie, že obsahuje vec považovanú podľa týchto VOP za nebezpečnú, alebo vec, ktorá nesmie byť obsahom zásielky podľa čl. XIII, alebo ktorej preprava z iného dôvodu nie je dovolená,

 

X.1.3. zásielka má narušený obal alebo javí známky poškodenia obsahu, napr. obsah vyteká, pri manipulácii je počuť, že obsah je rozbitý a pod.,

 

X.1.4. Zasielateľ má dôvodné podozrenie, že obsahom zásielky sú predmety a látky poškodené ešte pred okamihom odovzdania zásielky na prepravu Zasielateľovi,

 

X.1.5. je dôvodná obava, že došlo alebo že by do doručenia mohlo dôjsť k vzniku škody, alebo

 

X.1.6. je to nevyhnutné na plnenie povinností uložených Zasielateľovi právnym predpisom alebo Zasielateľskou zmluvou.

 

X.2. Obsah zásielky smie byť pri jej otvorení prezeraný len v rozsahu potrebnom na zabezpečenie účelu prehliadky. Pri otváraní musí byť zabezpečená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov.

 

X.3. Po zistení stavu zásielky musí byť táto zabezpečená prelepom originálnou páskou s logom Zasielateľa či Medzizasielateľa.

 

 

 

XI. Reklamačný poriadok

XI.1. Príkazca je oprávnený reklamovať poškodenie, zničenie a čiastočnú alebo úplnú stratu prepravovanej zásielky. Jednotlivé možnosti reklamácie sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom tu: https://www.balikdozahranicia.sk/informacie/reklamacia-prepravy-zasielky.

 

 

 

XII. Ostatné dojednania

XII.1. Príkazca berie na vedomie, že Zasielateľ môže požadovať uhradenie poplatku za prekročenie skladovacej lehoty zásielky, prípadne požadovať ďalšie poplatky pri omeškaní s úhradou ceny zasielateľských služieb. Uskladnenie zásielky je prvých 5 dní bezplatné. Poplatok nad rámec bezplatnej doby uskladnenia zásielky činí 10 Kč za každý 1 kg objemovej hmotnosti a 1 deň skladovania. Maximálna doba uskladnenia zásielky pri neuhradenej cene zasielateľských služieb je 30 dní. Po uplynutí 30 dní môže Zasielateľ zásielku na náklady Príkazcu predať či zlikvidovať.

 

XII.2. Príkazca môže už objednanú prepravu stornovať len do doby, než je preprava uhradená, alebo objednaná u Medzizasielateľa Zasielateľom. Storno objednávky vybavenej (uhradenej či objednané prepravy u Medzizasielateľa) nie je možné vykonať.

 

XII.3. Príkazca berie na vedomie, že ak existuje podozrenie na spáchanie trestného činu, sú Príkazca aj Zasielateľ povinní spolupracovať a bez meškania postúpiť všetky potrebné informácie slúžiace k rýchlemu dolapeniu páchateľa. Táto povinnosť sa týka tak vzájomnej spolupráce medzi Príkazcom a Zasielateľom, tak aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Príkazca berie na vedomie, že v prípadoch ustanovených právnymi predpismi je Zasielateľ povinný na výzvu orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo súdu oznámiť tomuto orgánu informácie týkajúce sa Príkazcu, Príjemcu alebo Odosielateľa zásielky, prípadne zastaviť prepravu.

 

 

XIII. Tovar vylúčený z prepravy:

XIII.1. tovar nezabalený v súlade s ust. § 2097 OZ,

 

XIII.2. tovar nezabalený podľa zvyklostí v danom odvetví, tj. tovar, ktorý nie je zabalený a chránený spôsobom odpovedajúcim najmä jeho váhe, tvaru, charakteru, materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a jeho povahe,

 

XIII.3. materiál na palete vzájomne nespojený sťahovacou páskou tak, aby nedochádzalo k naklápaniu zásielky alebo k jej svojvoľnému posunu,

 

XIII.4. tovar nezabalený v dvojitom kartónovom obale,

 

XIII.5. tovar nezabalený ako ucelená manipulačná jednotka v riadnom obale tak, aby bolo pri preprave a pri manipulácii chránené pred stratou, poškodením, alebo zničením a aby nepoškodilo spoločné prepravované zásielky, použitý dopravný prostriedok, zariadenie prekladiska a zároveň nevyvolávalo bezpečnosť všetkých osôb so zásielkou manipulujúcich,

 

XIII.6. tovar sa zjavným prekročením hmotnostných alebo rozmerových limitov,

 

XIII.7. tovar len zviazaný, prepravovaný na drevených prepravkách,

 

XIII.8. tovar podliehajúci skaze, infekčný alebo zapáchajúci,

 

XIII.9. ľudské a zvieracie pozostatky, živé zvieratá a rastliny,

 

XIII.10. tovar vo vreciach a vakoch,

 

XIII.11. tovar s vysokou hodnotou, napr. finančná hotovosť, drahé kovy, ceniny, 

ťahané lotériové lístky a pod., pravé perly, drahé kamene, klenoty,

 

XIII.12. umelecké diela, predmety majúce citovú hodnotu,

 

XIII.13. teplotne nestabilný tovar vyžadujúci riadenú teplotu,

 

XIII.14. strelivo, strelné zbrane, výbušniny a podobné predmety,

 

XIII.15. drogy, lieky a psychotropné látky s výnimkou predmetov, ktoré zasielajú zákonom oprávnené inštitúcie na vedecké alebo zdravotnícke účely,

 

XIII.16. tovar majúci na obale alebo na viditeľnej časti obsahu nápisy alebo kresby porušujúce zákon,

 

XIII.17. tovar, ktorého preprava je zakázaná právnymi predpismi,

 

XIII.18. tovar, ktorý vzhľadom na svoj charakter znemožňuje realizáciu prepravy pri užití vlastných prepravných prostriedkov a zariadení,

 

XIII.19. predmety a látky ľahko poškoditeľne, aj keď je zásielka opatrená označením, že sa o taký tovar jedná,

XIII.20. predmety, látky a tekutiny v sklenených fľašiach a pod. poškoditeľné aj za predpokladu dodržiavania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou,

 

XIII.21. zásielky adresované na P. O. box Príjemcu,

 

XIII.22. v prípade exportných zásielok tovar podliehajúci spotrebnej dani ako napr. alkoholické nápoje a tabakové výrobky,

 

XIII.23. komodity uvedené na zozname dohovoru ADR (týkajúce sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečného tovaru) alebo IATA (letecká preprava) ako nebezpečný tovar,

 

XIII.24. tovar s hodnotou vyššou ako 18 500 EUR.

 

 

XIV. Ceny služieb a platobné podmienky

XIV.1. Nárok zasielateľa na úhradu ceny zasielateľských služieb vzniká okamihom odovzdania zásielky k preprave.

 

XIV.2. Pre stanovenie ceny je rozhodujúca skutočná hmotnosť a rozmery zásielky.

 

XIV.3. Ceny poskytovaných služieb sú uvedené v kalkulácii pri zadávaní objednávky v objednávkovom formulári, a to pre jednotlivých Medzizasielateľov zvlášť. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

XIV.4. Cena za poskytnuté služby môže byť navýšená o príplatok za mýto, palivový príplatok a inflačnú doložku.

 

XIV.5. U zásielok podliehajúcich colnému konaniu môže byť cena navýšená o colný príplatok.

 

XIV.6. Zasielateľ je oprávnený poskytovať propagačné akcie, v rámci ktorých je poskytnutá zľava z ceny.

 

XIV.7. Základné ceny nezahŕňajú dodatočné poplatky za nadštandardné služby (napr. Doplnkové poistenie, dobierku, vrátenie dokumentov, a pod.).

 

XIV.8. Neprevzatím zásielky z akéhokoľvek dôvodu, nezaniká nárok Zasielateľa na úhradu ceny zasielateľských služieb.

 

XIV.9. V prípade nevykonania prepravy z dôvodu neposkytnutia zásielky Zasielateľovi, resp. Medzizasielateľovi v stanovenom termíne je účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny zasielateľských služieb.

 

XIV.10. Úhrada ceny sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet zasielateľa č. účtu 2622727801//1100, IBAN: SK9311000000002622727801, SWIFT: TATRSKBX, alebo prostredníctvom portálu GoPay.cz - platobnou kartou.

 

XIV.11. Používanie platobnej brány GoPay.sk sa riadi podmienkami platobnej brány GoPay dostupnými na webových stránkach GoPay.sk. Zasielateľ nezodpovedá za žiadne ťažkosti či oneskorenie na strane platobnej brány.

 

XIV.11. Cena zasielateľských služieb je uhradená momentom pripísania čiastky na účet Zasielateľa. V prípade vystavenia faktúry, je jej splatnosť uvedená na faktúre. Zasielateľ prehlasuje, že faktúry sú generované automaticky.

 

XIV.12. V prípade omeškania s úhradou ceny je Príkazca povinný zaplatiť Zasielateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý (aj začatý) deň omeškania.

 

XIV.13. Spôsob úhrady a účtovanie poistenia je uvedený na adrese http://www.balikdozahranicia.sk/informacie/poistenie-zasielky. Zasielateľ prehlasuje, že poistenie je následne dohadované u jednotlivých Medzizasielateľov, ktorí takéto služby poskytujú.

 

XIV.14. Príkazca si môže dojednať v rámci objednávkového formulára poistenie na Príkazcom zadanú sumu. Zasielateľ týmto Príkazcovi oznamuje, že doplnkové poistenie je dohadované u Medzizasielateľa, ktorého si Príkazca zvolil v objednávkovom formulári a Zasielateľ je osobou, ktorá sprostredkováva iba poistenie, ktorýé je doplnkovou službou.

 

XV. Dojednanie o zmluvnej pokute

XV.1. Za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v čl. V. - Povinnosti Príkazcu a čl. VIII. - Podmienky prepravy, či ustanovenia, na ktorý sa odkazuje, sa Príkazca zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku ceny zasielateľských služieb. Strany tejto zmluvy vylučujú aplikáciu ust. § 2050 OZ a teda zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

 

XV.2. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v článku. VIII.7 je Zasielateľ oprávnený požadovať po príkazcovi zmluvnú pokutu do výšky 2 500 Kč za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti.

 

 

 

XVI. Spotrebiteľské dojednania

XVI.1. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú pre prepravy, kde vystupuje Príkazca ako spotrebiteľ v zmysle § 419 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník.

 

XVI.2. Zasielateľ splní svoje povinnosti v zmysle týchto VOP chybne vo chvíli, keď nezai