V balíku do zahraničia neposielajte

 • Alkoholické nápoje
 • Zvieracie kože (od iných ako domácich zvierat
 • Tovar výnimočnej hodnoty (napr. umelecké predmety, starožitnosti, drahé kamene, zlato, striebro)
 • Nebezpečný tovar/materiály
 • Strelné zbrane
 • Kožušiny
 • Slonovinu a výrobky z nej
 • Živé zvieratá
 • Peniaze a cenné papiere
 • Tovar podliehajúci skaze
 • Osobný hnuteľný majetok
 • Rastliny
 • Pornografické materiály
 • Semená
 • Známky neobvyklej hodnoty
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Potraviny
 • Batožiny

 


Niektoré krajiny majú ďalší tovar, ktorý sa nesmie dopravovať alebo je jeho preprava obmedzená. V zodpovednosti odosielateľa je splniť všetky vládne predpisy a zákony danej krajiny. Odosielateľom sa tiež odporúča informovať sa na UPS Zozname tovaru zakázaného pre dovoz pre každú krajinu.

Pravidlá prepravnej spoločnosti UPS

Spoločnosť UPS nebude prepravovať žiadny tovar, ktorý zákon alebo predpis ktorejkoľvek federálnej, štátnej alebo miestnej vlády v krajine pôvodu alebo určenia zakazuje. Ďalej taktiež tovar, ktorý by mohol porušiť platné vývozné, dovozné či iné zákony alebo ohroziť bezpečnosť zamestnancov, zástupcov a subdodávateľov spoločnosti, dopravné prostriedky, alebo ktorý by podľa nášho názoru mohol znečistiť alebo inak poškodiť tovar alebo zariadenie. Tovar, ktorý je ekonomicky, alebo prevádzkovo nepraktické prepravovať.

 

Spoločnosť UPS si vyhradzuje právo na odmietnutie alebo pozastavenie prepravy akéhokoľvek balíku, ktorý neuvádza:

 

 • úplné kontaktné informácie odosielateľa a príjemcu
 • úplné informácie o tovare: ten musí byť popísaný, klasifikovaný alebo zabalený a označený spôsobom vhodným pre prepravu a sprevádzaný potrebnou dokumentáciou