Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BGA group, s.r.o. so sídlom Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 27735354, DIČ: SK4120043433 

 

I. Úvodné ustanovania

I.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť komisionárskej zmluvy, ktorou sa komisionár zaväzuje obstarať pre komitenta prepravu zásielky, prípadne obstarať alebo vykonať úkony s prepravou súvisiace a komitent sa zaväzauje za to zaplatiť dohodnutú odmenu - cenu zasielateľských služieb. Obchodné podmienky záväzným spôsobom upravujú vzťahy vzniknuté medzi komisionárom a komitentom pri obstarávaní prepravy zásielok.

I.2. Komitent prehlasuje, že sa pred uzatvorením Komisionárskej zmluvy zoznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

I.3. BGA je vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.balikdozahranicia.sk

 

II. Vymedzenie základných pojmov

II.1. Komisionár - obchodná spoločnosť BGA group, s.r.o. so sídlom Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 27735354, DIČ: CZ27735354. (ďalej len „BGA“).

II.2. Medzizasielateľ – osoba, ktorú komisionár použil k obstaraniu prepravy.

II.3. Komitent - subjekt, ktorý uzatvoril s BGA komisionársku zmluvu, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou vecí. Počas prepravy zásielok bude BGA považovať za platné výhradne inštrukcie, ktoré obdrží od Komitenta.

II.4. Odosielateľ - subjekt, ktorý je na zásielke označený ako „Odosielateľ“.

II.5. Príjemca - subjekt, ktorý je na zásielke označený ako „Príjemca“ a ktorý má zásielku prijať.

II.6. Zásielka - zásielkou sa rozumie vec, balík či viac balíkov, ktoré komisionár alebo medzizasielateľ prevzal k poskytnutiu služby podľa Komisionárskej zmluvy, prípadne inej zmluvy súvisiacej s prepravou vecí, uzatvorenou medzi komitentom a BGA, a ktorá je/sú označená prepravným štítkom.

II.7. Listová zásielka - zásielka v obálke TNT Envelope s hmotnosťou do 0,5kg.

II.8. Prepravný štítok - štítok umiestnený na hornej a najväčšej strane zásielky, ktorý slúži k identifikácii odosielateľa, príjemcu a adresy doručenia zásielky. Prepravný štítok obsahuje čiarový kód.

II.9. Dobierka - doručenie zásielky príjemcovi je podmienené zaplatením špecifikovanej sumy (ďalej len „dobierková čiastka“). Dobierkovú čiastku inkasuje pre komitenta osoba obstarávajúca doručenie zásielky (zásielky prepravované v rámci tejto služby ďalej len „dobierkové zásielky“). Dobierkovú čiastku je možné zaplatiť tiež prostredníctvom platobnej karty.

II.10. Maximálna hmotnosť zásielky k odbaveniu je 69 kg. Do hmotnosti sa započítava aj obal.

II.11. Maximálne rozmery zásielky - Maximálna dĺžka zásielky je 260 cm, pričom celková dĺžka + obvod [(2 x šírka) + (2 x výška)] v súčte nesmie presiahnuť 410 cm.

II.12. Nadrozmerná zásielka - zásielka, ktorej dĺžka + obvod [obvod = (2 x šírka) + (2 x výška)] v súčte presahuje 320 cm, alebo ktorej hmotnosť presahuje 50 kg.

II.13. Skutočná škoda - to, o čo sa hodnota zásielky v dôsledku škodnej udalosti znížila, nie ušlý zisk.

II.14. Zákaznícky účet – rozhranie internetovej stránky umožňujúce uzatvorenie zasielateľskej či inej prepravnej zmluvy dištančným spôsobom medzi komisionárom a komitentom. Zákaznícky účet umožňuje správu zásielok, platby za poskytnuté služby a komunikáciu medzi komisionárom a komitentom. Rozhranie je dostupné na adrese www.balikdozahranicia.sk.

II.15. Doplnková služba - všetky služby poskytnuté nad rámec „jednoduchej prepravy“ zásielky.

II.16. Servis Balikdozahranicia.sk – špeciálny software slúžiaci k zaznamenávaniu dát týkajúcich sa obsahu, hmotnosti, rozmerov, hodnoty zásielok a teleadresných údajov do transakčného systému. Na základe spomenutých údajov transakčný systém vypočítava cenu zasielateľských služieb.

II.17. P. O. BOX – uzamykateľná poštová schránka umiestnená na pošte.

 

III. Objednanie služieb

III.1. Komisionár sa zaväzuje poskytnúť príkazcovi prepravu prostredníctvom zvoleného medzizasielateľa. Objednaním prepravy komitent potvrdzuje, že sa zoznámil s prepravnými podmienkami konkrétneho medzizasielateľa, ktoré sa touto voľbou stávajú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP. V prípade rozporu majú prednosť tieto VOP.

III.2. Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom účtu komitenta (jeho menom a heslom) sa považujú za objednávky učinené komitentom. Komitent nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú uvedením nesprávnych alebo nepravdivých údajov pri registrácii.

III.3. Komisionár má právo akýkoľvek zákaznícky účet bez udania dôvodu zmazať.

 

IV. Povinnosti Komisionára

IV.1. Komisionár zabezpečuje, že komitent môže vykonať objednávku prepravy cez zákaznícky účet 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky prepravy doručené komisionárovi po 13. hodine, cez víkend či počas dní pracovného pokoja, sa považujú za prijaté nasledujúci pracovný deň.

 

V. Povinnosti Komitenta

V.1. Komitent je povinný zaistiť, že zásielka bude označená prepravným štítkom.

V.2. Prepravný štítok obsahuje najmenej príjemcu - meno fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby príjemcu, presnú adresu doručenia, vrátane PSČ a telefónneho spojenia a identifikáciu osoby oprávnenej zásielku za príjemcu alebo jeho menom prijať. Komitent berie na vedomie, že komisionár neskúma, či PSČ vyznačené na štítku je v súlade s názvom miesta doručenia a uvedenie nesprávneho PSČ môže viesť k nedoručiteľnosti zásielky.

V.3. Komitent je povinný zaistiť, že údaje uvedené na prepravnom štítku, odpovedajú skutočnosti.

V.4. Komitent musí zaistiť, že k preprave nebude predaný tovar vylúčený z prepravy. V prípade porušenia tejto povinnosti, odpovedá Komitent za vzniknutú ujmu a Komisionár si vyhradzuje právo zásielku v prípade nutnosti rozbaliť, či bez náhrady zlikvidovať, za účelom zamedzenia vzniku škody.Porušenie tejto povinnosti je hrubým poškodení VOP a Komisionár má právo odstúpiť od zmluvy.

V.5. Komitent je povinný v prípade cennej zásielky oznámiť komisionárovi pred vykonaním prepravy jej skutočnú hodnotu. Za cennú zásielky sa považuje zásielka alebo vec v hodnote vyššej ako 740 €. Ak komitent neoznámi skutočnú hnodnotu zásielky pred vykonaním prepravy, považuje sa za zásielku, ktorej hodnota je nižšia ako 740 €.

V.6. Komitent je povinný zaistiť prijatie zásielky v mieste určenia.

V.7. Komitent je povinný poučiť Príjemcu o tom, že v prípade straty či poškodenia zásielky je povinný bezodkladne vyhotoviť protokol s doručujúcou osobou, ktorý bude obsahovať spôsob a rozsah poškodenia alebo straty. Protokol musí byť čitateľne podpísaný príjemcom aj doručujúcou osobou.

V.8. Komitent je povinný o prepravných podmienkach aj ďalších povinnostiach informovať tretie osoby, ktoré budú predávať či preberať zásielky a zaistiť, aby tieto boli dodržané.

V.9. Komitent je povinný uschovať Protokol o prevzatí zásielky pre prípadnú reklamáciu.

 

VI. Zodpovednosť komisionára

VI.1. Komisionár odpovedá pri preprave na území Slovenskej republiky za stratu či poškodenie zásielky do výšky skutočnej vzniknutej škody.

VI.2. V prípade prekročenia dodacej lehoty je komisionár povinný uhradiť škodu len do výšky ceny zasielateľských služieb.

VI.3. Komisionár nezodpovedá za druhotné škody, napr. ušlý zisk či iné následné škody, ktoré vznikli príkazcovi alebo tretím osobám v súvislosti s prepravou zásielky.

VI.4. Komisionár sa zbavuje zodpovednosti za škodu či strátu prevzatej zásielky, pokiaľ preukáže, že bola spôsobená:

VI.4.1. komitentom, odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

VI.4.2. vadou alebo prirodzenou povahou zásielky, vrátane zvyčajného úbytku,

VI.4.3. neposkytnutím, resp. poskytnutím nesprávnych údajov komitentom o obsahu zásielky,

VI.4.4. porušením podmienok prepravy alebo predaním k preprave tovaru z prepravy vylúčeného,

VI.4.5. nesprávne alebo nejednoznačne adresovaná či označená.

VI.5. Komisionár sa oslobodzuje zodpovednosti za škodu na prevzatej zásielke tiež v tom prípade, ak vzniku škody nemohol zabrániť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zvyčajnej v danom odvetví.

VI.6. Komisionár nezodpovedá za ujmu spôsobenú omeškaním s doručením zásielky v dôsledku vyššej moci.

VI.7. Zasielateľ zodpovedá za škodu podľa kogentných ustanovení Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), čo je maximálne 8,33 SDR za každý jeden kg zásielky v prípade jej straty či poškodenia.

 

VII. Zodpovednosť komitenta

VII.1. Komitent zodpovedá za škodu, ktorá komisionárovi alebo tretím osobám vznikne v dôsledku porušenia povinností komitentom podľa komisionárskej zmluvy, vrátane týchto obchodných podmienok, najmä povinnosti poskytnúť komisionárovi správne a úplné údaje o obsahu zásielky a jej povahe, rovnako aj o iných skutočnostiach potrebných k obstaraniu alebo vykonaniu prepravy zásielky.

VII.2. Za nesplnenie povinností uvedených v čl. V odosielateľom alebo príjemcom zodpovedá komitent rovnako ako keby zásielku odovzdal k preprave či prijal sám. Komitent zodpovedá za ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia čl. V, najmä však v prípade, že k preprave bude odovzdaný tovar z prepravy vylúčený.

 

VIII. Podmienky prepravy

VIII.1. Skutočná hmotnosť nesmie presiahnuť 69 kg

VIII.2. Tovar vylúčený z prepravy môže komisionár či medzizasielateľ odmietnuť prevziať k preprave.

VIII.3. Komisionár neposkytuje pri žiadnej z ponúkaných služieb garanciu doručenia.

VIII.4. V prípade nedodržania „expresného“ termínu doručenia zásielky bude účtovaná cena „štandardnej“ služby. Kompenzáciu za nedodanie v termíne predstavuje rozdiel v cene medzi „expresným“ a „štandardným“ dodaním.

VIII.5. Zásielku je možné pripoistiť za poplatok zodpovedajúci 2 % z poistnej čiastky až do výšky 18 500 €.

VIII.6. Pred prijatím zásielky k preprave je komisionár resp. medzizasielateľ oprávnený žiadať od komitenta, odosielateľa či inej osoby predávajúcej zásielku k preprave, jej otvorenie za účelom kontroly, či zásielka spĺňa podmienky prepravy, najmä či zodpovedá prepravnému štítku a či deklarovaná hmotnosť zodpovedá skutočnej hmotnosti.

VIII.7. V prípade zásielky, ktorej preprava vyžaduje zvláštne zaobchádzanie, je komitent povinný ju označiť takým spôsobom, z ktorého bude zrejmá požiadavka na zvláštne zaobchádzanie, napr. označením zásielky ako „krehké”, „Opatrne! Sklo“, „Vrch / Dno“, „Neotáčať“, atď. Tieto upozornenia sa na zásielke môžu vyskytovať vo forme viditeľného popisu, alebo vo forme príslušného vytlačeného označenia nalepeného na obale zásielky. V prípade označenia zásielky vzájomne si odporujúcimi označeniami sa zásielka považuje za takú, ktorá nevyžaduje zvláštne zaobchádzanie.

VIII.8. Zo zásielky musia byť odstránené všetky zavádzajúce oznámenia, označenia, adresy, prípadne použité etikety, ktoré nemajú súvislosť s práve zahájenou prepravou, a zaistené, aby každá zásielka bola označená výlučne jedným prepravným štítkom, a to aj pre prípad, že obal zásielky bude použitý viackrát.

VIII.9. V prípade odmietnutia prijatia zásielky príjemcom je zásielka doručovaná naspäť komitentovi na jeho náklady.

VIII.10. Podpísaním protokolu o prevzatí zásielky bez výhrad, komitent, či osoba ním poverené potvrdzuje, že preprava bola vykonaná riadne a nemá voči nej žiadne výhrady.

VIII.11. Komisionár si vyhradzuje právo prepočítať cenu zasielateľských služieb v prípade chybne uvedených údajov v objednávky vykonanej prostredníctvom zákazníckeho účtu alebo na prepravnom štítku.

VIII.12. Pri medzinárodných zásielkach si komisionár vyhradzuje právo na úpravy ceny komisionárskych služieb v prípade vzniku dodatočných nákladov spojených napríklad s colnými službami, doručením do odľahlých oblastí, skladovaním zásielky v terminále, medziskladoch a pod.

 

IX. Informácie o spracovaní osobných údajov

IX.1. Správcom osobných údajov je spoločnosť BGA group, s.r.o. so sídlom Zelný trh 293/10, 602 00 Brno, IČ: 27735354.

IX.2. Osobné údaje budú spracované pre účely vybavovania objednávok, ponúkania obchodu a služieb a zasielania obchodných oznámení, ktoré nevyžadujú súhlas subjektov údajov.

IX.3. Spracované budú adresné a identifikačné kategórie osobných údajov.

IX.4. Osobné údaje budú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, doručovacia adresa, odosielateľ, príjemca, dátum uskutočnenia prepravy, udaná cena a hmotnosť zásielky.

IX.5. Osobné údaje budú spracované v kategóriach subjektov údajov: komitent, odosielateľ a príjemca.

IX.6. Osobné údaje budú uchované počas 6 mesiacov od uskutočnenia plnenia, alebo kedy k plneniu malo dôjsť.

IX.7. Osobné údaje budú spracované správcom, medzizasielateľom a osobami zúčastnenými na preprave.

IX.8. Osobné údaje komitenta, odosielateľa a príjemcu budú sprístupnené aj medzizasielateľovi a osobám zúčastneným na preprave za účelom plnenia zmluvných vzťahov.

IX.9. Komitent, odosielateľ a príjemca majú právo na prístup k informáciam o spracovaní svojich osobných údajov.

IX.10. Komitent, odosielateľ a príjemca majú právo žiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie spracovania osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

IX.11. Komitent, odosielateľ a príjemca majú právo žiadať správcu alebo spracovateľa o odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

IX.12. Objednaním služieb udeľuje komitent súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovaním osobných údajov v rámci realizácie zmluvných vzťahov. V prípade, že komitent s poskytnutím svojich údajov za týmto účelom nesúhlasí, nie je možné zmluvu uzavrieť.

IX.12.1. Komitent berie na vedomie, že komisionár je na základe § 7 odst. 3 Zákona o niektorých službách informační společnosti oprávnený používať elektronickú adresu a telefónne číslo zákazníka za účolom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jeho vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré už komitentovi poskytol. Podľa § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je ďalej oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponúkania obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že je tak možné činiť až do vyjadrenia nesúhlasu zo strany komitenta. Toto spracovanie je dobrovoľné a udelenie či neudelenie súhlasu s ním nemá žiadny vplyv na uzavretie zmluv. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu, je možné ho však kedykoľvek odvolať.

 

X. Otvorenie zásielky

X.1. Komisionár či medzizasielateľ je oprávnený otvoriť zásielku v prípade, že:

X.1.1. je dôvodné podozrenie, že obsahuje vec považovanú podľa týchto obchodných podmienok za nebezpečnú, alebo vec, ktorá nesmie byť obsahom zásielky podľa čl. XIII, alebo ktorej preprava z iného dôvodu nie je dovolená.

X.1.3. zásielka má narušený obal alebo javí známky poškodenia obsahu, napr. obsah vyteká, pri manipulácii je počuť, že obsah je rozbitý a podobne.,

X.1.4. komisionár má dôvodné podozrenie, že obsahom zásielky sú predmety a látky poškodené ešte pred okamihom predania zásielky k preprave komisionárovi,

X.1.5. je dôvodná obava, že došlo alebo že by do doručenia mohlo dôjsť k vzniku škody, alebo

X.1.6. je to nevyhnutné k dodržaniu povinností uložených komisionárom právnym predpisom alebo komisionárskou zmluvou.

X.2. Obsah zásielky smie byť pri jej otvorení kontrolovaný len v rozsahu nevyhnutnom pre zaistenie účelu prehliadky. Pri otváraní musí byť zaistená ochrana skutočností, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov.

X.3. Po zistení stavu zásielky musí byť táto zabezpečená prelepom originálnou páskou s logom komisionára či medzizasielateľa.

 

XI. Reklamačný poriadok

XI.1. Komitent je oprávnený reklamovať poškodenie, zničenie a čiastočnú alebo úplnú stratu prepravovanej zásielky.

XI.2. V prípade oneskoreného doručenia zásielky musí príjemca túto skutočnosť uviesť v protokole o prevzatí.

XI.3. V prípade, že zásielka nebude doručená do miesta určenia do 30 dní od predpokladaného dňa doručenia, považuje sa za stratenú.

XI.4. Všetky reklamácie spojené s nedoručením, oneskorením, stratou, poškodením alebo neúplnosťou zásielky uplatňuje komitent výlučne u komisionára.

XI.5. Všetky reklamácie musia byť oznámené komisionárovi neodkladne po obdržaní zásielky. Na neskôr uplatnené reklamácie nebude braný ohľad.

XI.6. Všetky reklamácie musia byť doručené komisionárovi písomne (prednostne vo forme reklamačného formulára). Reklamáciu je možné rovnako zaslať vo forme správy so zaručeným elektronickým podpisom na emailovú adresu info@balikdozahranicia.sk.

XI.7. Všetky reklamácie musia obsahovať minimálne: názov alebo meno a adresu komitenta, dôvod reklamácie, výšku uplatňovaného nároku (vrátane dokladu dokazujúceho jeho výšku), dôvod reklamácie, protokol o prevzatí zásielky, podpis reklamujúceho a číslo bankového účtu.

XI.8. Na reklamácie neuplatnené neodkladne, reklamácie nepresné, neúplné alebo reklamácie podané neoprávnenou osobou nebude braný ohľad.

XI.9. Nároky komitenta vyplývajúce z reklamácie sa stávajú splatnými okamihom vyrovnania všetkych dlžných záväzkov medzi komisionárom a komitentom a to aj v tej dobe nesplatných.

XI.10. K vybaveniu reklamácie, prípadne poistného plnenia má komisionár lehotu 40 dní odo dňa doručenia všetkých podkladov. Výsledok reklamačného konania oznámi komisionár komitentovi písomne na jeho adresu. V prípade uplatnenia poistného nároku sa táto lehota predlžuje o poistné konanie.

XI.11. Reklamácia sa považuje za uzavretú, ak komisionár alebo Poistiteľ v mene komisionára odmietne uznať reklamáciu, alebo ak nezaplatí vymáhanú pohľadávku v termíne do 3 mesiacov odo dňa prijatia plnej dokumentácie reklamácie.

 

XII. Ostatné dojednania

XII.1. Komitent berie na vedomie, že komisionár môže požadovať uhradenie poplatku za prekročenie skladovacej lehoty zásielky, prípadne požadovať ďalšie poplatky pri omeškaní úhrady ceny zasielateľských služieb. Uskladnenie zásielky je prvých 5 dní bezplatné. Poplatok nad rámec bezplatnej doby uskladnenia zásielky činí 10 Kč za každý 1 kg objemovej hmotnosti a 1 deň uskladnenia. Maximálna doba uskladnenia zásielky pri neuhradenej cene zasielateľských služieb je 30 dní. Po uplynutí 30 dní môže Komisionár zásielku na náklady Komitenta predať či zlikvidovať.

XII.2. Komitent môže už objednanú prepravu stornovať jedine do doby, kým je preprava uhradená, alebo objednaná u Medzizasielateľa Komisionárom. Storno objednávky vybavenej (uhradenej či objednanej prepravy u Medzizasielateľa) nie je možné vykonať.

XII.3. Komitent berie na vedomie, že ak existuje podozrenie na spáchanie trestného činu, sú komitent a komisionár povinní spolupracovať a bez omeškania predávať všetky potrebné informácie slúžiace k rýchlemu dopadnutiu páchateľa. Táto povinnosť sa týka jak vzájomnej spolupráce medzi komitentom a komisionárom, tak aj spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní. Komitent berie na vedomie, že v prípadoch stanovených právnymi predpismi je komisionár povinný na výzvu orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo súdu oznámiť tomuto orgánu informácie týkajúce sa komitenta, príjemcu alebo odosielateľa zásielky, prípadne zastaviť prepravu.

 

XIII. Tovar vylúčený z prepravy

XIII.1. tovar nezabalený v súlade s ust. § 2097 OZ,

XIII.2. tovar nezabalený podľa zvyklostí v danom odvetví, tj. tovar, ktorý nie je zabalený a chránený spôsobom odopovedajúcim najmä jeho váhe, tvaru, charakteru, materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a jeho povahe,

XIII.3. materiál na palete vzájomne nespojený sťahovacou páskou tak, aby nedochádzalo k nakláňaniu zásielky alebo k jej svojvoľnému posunu,

XIII.4. tovar nezabalený v dvojitom kartónovom obale,

XIII.5. tovar nezabalený ako ucelená manipulačná jednotka v riadnom obale tak, aby bol pri preprave a pri manipulácii chránený pre stratou, poškodením, alebo zničením a aby nepoškodilo spoločne prepravované zásielky, použité dopravné prostriedky, zariadenie prekladiska a zároveň neohrozilo bezpečnosť všetkých osôb so zásielkou manipulujúcich,

XIII.6. tovar so zjavným prekročením hmotnostných alebo rozmerových limitov,

XIII.7. tovar iba zviazaný, prepravovaný na drevených prepravkách,

XIII.8. tovar podliehajúci skaze, infekčný alebo zapáchajúci,

XIII.9. ľudské a zvieracie pozostatky, živé zvieratá a rastliny,

XIII.10. tovar vo vreciach a vakoch,

XIII.11. tovar s vysokou hodnotou, napr. finančná hotovosť, drahé kovy, ceniny, ťahané lotériové lístky a pod., pravé perly, drahé kamene, klenoty,

XIII.12. umelecké diela, predmety majúce citovú hodnotu,

XIII.13. teplotne nestabilný tovar vyžadujúci kontrolovanú teplotu,

XIII.14. strelivo, strelné zbrane, výbušniny a podobné predmety,

XIII.15. drogy, lieky a psychotropné látky s výnimkou predmetov, ktoré zasielajú zákonom oprávnené inštitúcie pre vedecké alebo zdravotné účely,

XIII.16. tovar majúci na obale alebo na viditeľnej časti obsahu nápisy alebo kresby porušujúce zákon,

XIII.17. tovar, ktorého preprava je zakázaná právnymi predpismi,

XIII.18. tovar, ktorý vzhľadom k svojmu charakteru znemožňuje realizáciu prepravy pri užití vlastných prepravných prostriedkov a zariadení,

XIII.19. predmety a látky ľahko poškoditeľné, aj keď je zásielka opatrená označením, že sa o takýto tovar jedná,

XIII.20. predmety, látky a tekutiny v sklenených fľašiach a pod. poškoditeľné aj za predpokladu dodržiavania pokynom pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou,

XIII.21. zásielky adresované na P. O. box príjemcu,

XIII.22. v prípade exportných zásielok tovar podliehajúci spotrebnej dani ako napr. alkoholické nápoje a tabakové výrobky,

XIII.23. komodity uvedené na zozname Dohody ADR (týkajúce sa medzinárodnej cestnej prepravy nebezpečných vecí) alebo IATA (letecká preprava) ako nebezpečný tovar,

XIII.24. tovar s hodnotou vyššou ako 18 500 EUR.

 

XIV. Ceny služieb a platobné podmienky

XIV.1. Nárok komisionára na úhradu ceny zasielateľských služieb vzniká okamihom predania zásielky k preprave.

XIV.2. Pre stanovenie ceny je rozhodujúca skutočná hmotnosť a rozmery zásielky.

XIV.3. Ceny poskytovaných služieb sú uvedené v cenníku. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

XIV.4. Cena za poskytované služby môže byť navýšená o príplatok za mýtne, palivový príplatok a inflačnú doložku.

XIV.5. Pri zásielkach podliehajúcich celnému konaniu môže byť cena navýšená o celný príplatok.

XIV.6. Komisionár je oprávnený ceny uvedené v cenníku meniť. Komisionár je oprávnený poskytovať propagačné akcie, v rámci ktorých je poskytnutá zľava z ceny.

XIV.7. Základné ceny uvedené v cenníku nezahŕňajú dodatočné poplatky za nadštandardné služby (napr. doplnenie poistenia, dobierku, vrátenie dokumentov, a pod.)

XIV.8. Neprevzatím zásielky z akéhokoľvek dôvodu nezaníká nárok komisionára na úhradu ceny zasielateľských služieb.

XIV.9. V prípade neuskutočnenia prepravy z dôvodu nepredania zásielky komisionárovi, resp. medzizasielateľovi v stanovenom termíne je účtovaný poplatok vo výške 100 % ceny zasielateľských služieb.

XIV.10. Úhrada ceny sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet komisionára Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2622727801//1100, IBAN: SK9311000000002622727801, SWIFT: TATRSKBX alebo prostredníctvom portálu GoPay.sk - platobnou kartou.

XIV.11. Cena zasielateľských služieb je uhradená v okamihu pripísania čiastky na účet komisionára. V prípade vystavenia faktúry je jej splatnosť uvedená vo faktúre.

XIV.12. V prípade omeškania s úhradou ceny je komitent povinný zaplatiť komisionárovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý (aj začatý) deň omeškania.

 

XV. Dojednania o zmluvnej pokute

XV.1. Za porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia uvedeného v čl. V. - Povinnosti a čl. VIII. - Podmienky prepravy, či ustanovení, na ktoré je odkazované, sa komitent zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške desaťnásobku ceny zasielateľských služieb. Strany tejto zmluvy vylučujú aplikáciu ust. § 2050 OZ a teda zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

XV.2. V prípade porušenia povinností uvedených v čl. VIII.8 je komisionár oprávnený požadovať po príkazcovi zmluvnú pokutu do výšky 2 500 Kč za každý jednotlivý prípad porušenia povinností.

 

XVI. Záverečné dojednania

XVI.1. Na prejednanie všetkých sporov vzniknutých zo zmluv uzavretých medzi komisionárom a komitentom sú príslušné súdy v Slovenskej republike. Všetky záväzkové vzťahy a všetky vzťahy z nich vzniknuté sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

XVI.2. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich vydania, t.j. 30. 11. 2015.

XVI.3. Tieto VOP môžu byť bez ďalšieho upozornenia jednostranne zmenené.